Čo sú akcie a ako funguje investovanie do akcií?

analýza akcií
Akciové trhy

Investovanie do akcií prostredníctvom známeho akciového indexu S&P 500, ktorý zahŕňa 500 najväčších amerických verejne obchodovaných spoločností, dosahuje v priemere 8 % až 12 % ročný výnos. Ak si to premietneme do praxe, tak približne 10 000 eur investovaných do akciového trhu pred 50 rokmi by dnes narástlo na viac ako 380 000 eur.

Akciový trh ale nerastie každý rok. Niektoré poklesy môžu byť dosť výrazné a úroveň volatility nemusí byť pre každého. Index S&P 500 zvyčajne klesá tri z každých 10 rokov. Ak dokážete ovládnuť svoj strach a podstúpiť určitú mieru rizika, čítajte ďalej a dozviete sa, ako fungujú akcie a akciové trhy.

Čo sú akcie?

Akcia je majetkový cenný papier, ktorý predstavuje čiastočné vlastníctvo v akciovej spoločnosti. Majitelia akcií sa nazývajú akcionári a majú právo podieľať sa zisku spoločnosti, na jej riadení a taktiež na likvidačnom zostatku spoločnosti.

Spoločnosti emitujú akcie, aby získali kapitál. Príklad: Firma COMPANY emituje 10.000 kusov akcií v hodnote 20 €. My ako investor nakúpime 1000 kusov akcíí, čo znamená, že vlastníme 10 %-ný podiel v spoločnosti COMPANY.

Každá akciová spoločnosť je založená za účelom dosahovania zisku. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie – môžeme si ho predstaviť ako oficiálne stretnutie akcionárov, na ktorom sa rozhoduje o dôležitých otázkach ohľadom budúcnosti firmy. Akcionári si zároveň volia aj členov dozornej rady, ktorí kontrolujú činnosť predstavenstva (aby napríklad nerozkradlo majetok akciovej spoločnosti). Investovanie do akcií začínajúcej firmy nesie so sebou zvyčajne väčšie riziko ako investovanie do akcií dobre rozbehnutej firmy.

Poznáme 2 hlavné druhy akcií:

  • Kmeňové akcie
  • Prioritné akcie

Kmeňové akcie – ide o najbežnejší typ a pokiaľ máte nejaké akcie v portfóliu, pravdepodobne pôjde o tento druh. Majiteľ kmeňovej akcie má právo:

  • Podieľať sa na riadení spoločnosti
  • Podieľať sa na zisku spoločnosti (tzv. dividenda)
  • Podieľať sa na likvidačnom zostatku
  • Prednostné právo pri úpise nových akcií

Prioritné akcie – spoločnosť môže (ale nemusí) vydať aj tzv. prioritné akcie. Rozdielom oproti kmeňovým akciám je, že poskytujú prednostné práva. To znamená, že vlastník prioritnej akcie má nárok na výplatu dividend pred bežným akcionárom s kmeňovými akciami.

Ako fungujú akcie a investovanie do akcií

Ako sme už uviedli, podniky emitujú akcie, aby získali kapitál na svoju podnikateľskú činnosť. Firmy umiestňujú svoje akcie na burzu cenných papierov prostredníctvom tzv. prvotnej verejnej ponuky akcií, skrátene IPO.

Na druhej strane sú investori, ktorí môžu akcie nakúpiť a získať tak podiel v akciovej spoločnosti. Investor si vyberá a nakupuje akcie, pri ktorých očakáva rast hodnoty. Konečným cieľom investora je nielen podieľať sa na zisku spoločnosti prostredníctvom dividendy, ale tiež predať akcie za vyššiu cenu než za akú ich nakúpil.

Príklad: firma vstúpi na burzu a emituje 1000 akcií za 30€. Investor nakúpi 100 ks po 30 €, takže jeho investícia je 3000€. Za 10 mesiacov vzrastie cena akcie na 38 dolárov a investor sa rozhodne akcie predať, to znamená, že ich predá za 3800 €. Jeho zisk je 800€. Cenu akcie určuje ponuka a dopyt, ktoré sú základom fungovania každého trhu.

Samozrejme, nikde nie je napísané, že musia akcie rásť a cena mnohých dlhodobo klesá. V dôsledku toho obozretní investori vsádzajú na diverzifikáciu portfólia, čo znamená, že vlastnia akcie firiem z rôznych odvetví (technológie, finančný sektor, energetika..) a taktiež z rôznych regiónov (japonské akcie, americké akcie..). Treba si tiež uvedomiť, že nie všetky akciové spoločnosti vyplácajú dividendy.

Primárny a sekundárny trh

Akciový trh sa ale delí na primárny a sekundárny. Aký je medzi nimi rozdiel?

Primárny trh je fórum, na ktorom dochádza k priamej výmene akcií medzi akciovými spoločnosťami a investormi. Ide o spomínanú prvotnú verejnú emisiu akcií, označovanú ako IPO. Je to udalosť, kedy akciová spoločnosť prvýkrát verejne kótuje svoje akcie.

Na sekundárnom trhu dochádza k obchodovaniu s akciami, ktoré už boli predtým emitované. Ide o verejné burzy ako sú napr. americká burza New York Stock Exchange (NYSE), Euronext alebo burza NASDAQ. Pozri tiež: Toto sú najväčšie burzy na svete

Transakcie na sekundárnom trhu sa uskutočňujú prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi. Dnes je k dispozícii viacero online maklérov, ktorí prostredníctvom elektronických platforiem umožňujú investovanie do fyzických akcií. V priloženej tabuľke nižšie nájdete prehľad regulovaných brokerov, prostredníctvom ktorých viete zrealizovať aj nákup akcií. Pri rozhodovaní, akého sprostredkovateľa si vybrať, vám môže pomôcť aj toto porovnanie brokerov.

Názov 

Platformy

Inštrumenty

SK / CZ jazyk

xStation

Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity
Kryptomeny

eToro platform

Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity

Metatrader 4

Metatrader 5 

R StocksTrader

Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity
Kryptomeny

Vyplácanie dividend

Niektoré akciové spoločnosti sa môžu rozhodnúť, že časť dosiahnutého zisku budú zdielať s akcionármi a to prostredníctvom platieb, ktoré sa nazývajú dividendy. Tie sú zvyčajne vyjadrené ako percento z hodnoty akcie (napr. 2 %, 5 %..) a vyplácané môžu byť na mesačnej, kvartálnej, polročnej alebo ročnej báze. Dividendy ale nie sú zaručené. Jeden kvartál ich firma môže vyplatiť, druhý nie.

Pravidelné vyplácanie dividend je signálom, že spoločnosť je zdravá a zisková. Vyplácanie dividend zároveň láka investorov (akcionárov), najmä tých, ktorí chcú do svojho portfólia pridať akcie s dividendovým výnosom.

Výška dividendy závisí od toho, koľko akcií vlastníme. Ak napríklad firma vypláca ročnú dividendu 0,80 USD na akciu a máme v portfóliu 100 akcií, získame dividendu 80 USD. Tá môže byť vyplácaná štvrťročne vo výške 20 dolárov.

Ako už bolo spomenuté vyššie, nie všetky akciové spoločnosti vyplácajú dividendy. Niektoré firmy sa rozhodnú dosiahnutý zisk reinvestovať do ďalšie rozvoja firmy.

investovanie do akcií
Investovanie do akcií

Prečo investovať do akcií

Hlavnou podstatou investovania do akcií je, že ako investori podporujeme v raste ďalšie firmy a tým aj ekonomiku ako celok. Nákupom akcií poskytujete akciovej spoločnosti kapitál, ktorý vie použiť na financovanie prevádzkovej činnosti alebo otvorenie nových výrobných závodov.

Pre mnohých investorov je dlhodobé investovanie do akcií aj formou ochrany pred infláciou a tiež predstavuje možnosť, ako získať pasívny príjem prostredníctvom dividend. Dnes sú akcie súčasťou investičných portfólií a ponúkajú zaujímavú alternatívu aj voči dlhopisom alebo komoditám.

Samozrejme, treba myslieť aj na riziká. Najväčším rizikom investovania do akcií je volatilita akciového trhu. Akciový trh klesá v priemere o 10 % zo svojho maxima približne každých 11 mesiacov, o 20 % približne každé štyri roky a o viac ako 30 % najmenej raz za desať rokov. Vzhľadom na túto volatilitu nie je investovanie do akcií pre každého. Okrem toho, mnohí investori nemajú čas ani chuť analyzovať akcie, ktoré chcú nakúpiť.

akciové trhy
akciové trhy

Čo je spätný odkup akcií

Ako uvádza portál Investopedia, k spätnému odkúpeniu akcií dochádza vtedy, keď emitujúca spoločnosť vyplatí akcionárom trhovú cenu za akciu a opätovne získava tú časť svojho vlastníctva, ktorá bola predtým rozdelená medzi verejných a súkromných investorov.

Hlavným dôvodom, prečo spoločnosti odkupujú svoje vlastné akcie, je vytváranie hodnoty pre svojich akcionárov, v tomto prípade to znamená rast ceny akcií. Keď je dopyt po akciách, ich cena rastie a keď firma nakupuje svoje vlastné akcie, pomáha vplyvom dopytu zvýšiť aj ich cenu, čo vytvára hodnotu pre všetkých akcionárov.

Keď sa firma domnieva, že akcie sú podhodnotené, realizuje spätný odkup akcií. Ak napríklad spoločnosť utrpela určitý pokles zisku z dôvodu prirodzene cyklického odvetvia a domnieva sa, že cena jej akcií je neopodstatnene nízka, môže odkúpiť späť vlastné akcie.

Ďalším dôvodom spätného odkupu akcií môže byť situácia, keď investori vo veľkom vypredávajú akcie. V tejto situácii sa spoločnosť snaží vyslať na trh signál, že je optimistická a že pokles ceny jej akcií nie je opodstatnený. Chce tým povedať: „Vieme o našej spoločnosti viac ako ktokoľvek iný. Odkupujeme naše akcie. Naozaj si myslíte, že cena našich akcií by mala byť taká nízka?“

Voľba investičnej stratégie

Existujú rôzne stratégie investovania do akcií. Kým niektorí investori vyhľadávajú podhodnotené akcie, iní vsádzajú na akcie s vysokým potenciálom rastu alebo na akcie veľkých nadnárodných korporácií so stabilnou výkonnosťou. Potom je tu ďalšia skupina investorov, ktorí sa zameriavajú na dividendové akcie.

Investičná stratégia môže byť tiež zameraná na dlhodobý alebo krátkodobý horizont a môže byť viac alebo menej riziková. Bez ohľadu na to, akú investičnú stratégiu preferujete, mali by ste vedieť definovať atribúty svojej investičnej stratégie.

Ak sa napríklad dočítate, že akcie určitej firmy zaznamenali v minulom roku nárast o 50 %, to ešte neznamená, že minulá výnosnosť musí byť nevyhnutne ukazovateľom budúcich výsledkov. Je treba skúmať ďalšie premenné, ako sú finančné výkazy spoločnosti, jej ziskovosť, vyhliadky, kvalita manažmentu či výkonnosť celého odvetvia.

Trhová cena vs. vnútorná hodnota

Dôležité je uvedomiť si, že trhová cena akcie sa môže líšiť od jej vnútornej hodnoty. Pokiaľ je trhová cena akcie vyššia ako jej vnútorná hodnota, znamená to, že je akcia nadhodnotená. Naopak, ak je trhová cena nižšia ako vnútorná hodnota akcie, vtedy je akcia podhodnotená.

Existujú viaceré výpočtové modely, ktoré pomáhajú určiť vnútornú hodnotu akcie, napríklad ziskový model založený P/E (price-earnings ratio).

P/E je ukazovateľ, ktorý vyjadruje pomer medzi trhovou cenou akcie a čistým ziskom firmy na jednu akciu. Výsledná hodnota nám hovorí, koľko platíme za každý 1 dolár zisku firmy. Ak je P/E spoločnosti 50, znamená to, že za 1 dolár zisku pripadajúceho na akciu platíme 50-násobne viac. Neexistuje „dobrý“ pomer P/E, pretože ide o porovnávací nástroj, nie o referenčnú hodnotu. Avšak nízky pomer P/E môže signalizovať, že trhová cena akcie neodráža jej skutočnú hodnotu. To môžu investori vnímať ako príležitosť na nákup akcie s očakávaním, že jej cena v budúcnosti porastie. Akcioví experti ale upozorňujú, aj nízky pomer P/E tiež môže signalizovať pesimizmus investorov ohľadom budúcich ziskov.

Užitočným nástrojom pri vyhľadávaní akcií s konkrétnymi parametrami je tzv. stock screener. V tomto článku sme opísali niekoľko populárnych screenerov, ktoré sú navyše dostupné zdarma.

Záver

Pre začínajúceho investora môže byť zložité vybrať si do portfólia jednotlivé akcie, keďže na burze sa kótujú tisícky akcií. V takomto prípade môže byť riešením aj investovanie do indexových fondov, ktoré kopírujú vývoj známych akciových indexov ako je napr. S&P 500 alebo Dow Jones Industrial Average. Prípadne môžete zvoliť burzovo obchodovaný ETF fond, ktorý kopíruje vybraný kôš akcií (napr. technologické akcie alebo akcie energetického sektora), prípadne ETF zamerané na index S&P 500.

Na otázku, do ktorej akcie investovať, neexistuje žiadna jednoznačná odpoveď. Niektoré akcie môžu za krátku dobu vzrásť o desiatky percent, iné zas môžu výrazne oslabiť. Doterajší vývoj trhu nám ukázal, že akcie majú tendenciu zotaviť sa z korekcií akciového trhu a čím dlhšie je investor na trhu, tým je pravdepodobnosť straty peňazí nižšia. Vždy treba myslieť na to, že investovanie do akcií so sebou prináša riziko straty kapitálu, takže vždy investujte len takú čiastku, akú si môžete dovoliť stratiť.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať