Čo sú akcie a ako funguje investovanie do akcií?

investovanie do akcií
Ako funguje investovanie do akcií?

Investovanie do akcií prostredníctvom známeho akciového indexu S&P 500, ktorý zahŕňa 500 najväčších amerických verejne obchodovaných spoločností, dosahuje v priemere 8 % až 12 % ročný výnos. Ak si to premietneme do praxe, tak približne 10 000 eur investovaných do akciového trhu pred 50 rokmi by dnes narástlo na viac ako 380 000 eur.

Akciový trh ale nerastie každý rok. Niektoré poklesy môžu byť dosť výrazné a úroveň volatility nemusí byť pre každého. Index S&P 500 zvyčajne klesá tri z každých 10 rokov. Ak dokážete ovládnuť svoj strach a podstúpiť určitú mieru rizika, čítajte ďalej a dozviete sa, ako fungujú akcie a akciové trhy.

Čo sú akcie?

Akcia je majetkový cenný papier, ktorý predstavuje čiastočné vlastníctvo v akciovej spoločnosti. Majitelia akcií sa nazývajú akcionári a majú právo podieľať sa zisku spoločnosti, na jej riadení a taktiež na likvidačnom zostatku spoločnosti.

Spoločnosti emitujú akcie, aby získali kapitál. Príklad: Firma COMPANY emituje 10.000 kusov akcií v hodnote 20 €. My ako investori nakúpime 1000 kusov akcíí, čo znamená, že vlastníme 10 %-ný podiel v spoločnosti COMPANY.

Každá akciová spoločnosť je založená za účelom dosahovania zisku. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie – môžeme si ho predstaviť ako oficiálne stretnutie akcionárov, na ktorom sa rozhoduje o dôležitých otázkach ohľadom budúcnosti firmy. Akcionári si zároveň volia aj členov dozornej rady, ktorí kontrolujú činnosť predstavenstva (aby napríklad nerozkradlo majetok akciovej spoločnosti). Investovanie do akcií začínajúcej firmy nesie so sebou zvyčajne väčšie riziko ako investovanie do akcií zabehnutej spoločnosti.

Aké druhy akcií poznáme?

typy akcií
Kmeňové akcie sú najbežnejším typom akcií

Existujú 2 hlavné druhy akcií:

  • Kmeňové akcie
  • Prioritné akcie

Kmeňové akcie – ide o najbežnejší typ a pokiaľ máte nejaké akcie v portfóliu, pravdepodobne pôjde o tento druh. Majiteľ kmeňovej akcie má právo:

  • Podieľať sa na riadení spoločnosti
  • Podieľať sa na zisku spoločnosti (tzv. dividenda)
  • Podieľať sa na likvidačnom zostatku spoločnosti
  • Prednostné právo pri úpise nových akcií

Prioritné akcie – spoločnosť môže (ale nemusí) vydať aj tzv. prioritné akcie. Rozdielom oproti kmeňovým akciám je, že poskytujú prednostné práva. To znamená, že vlastník prioritnej akcie má nárok na výplatu dividend pred bežným akcionárom s kmeňovými akciami.

wall street
Wall Street

Ako fungujú akcie a investovanie do akcií

Ako sme uviedli vyššie, podniky emitujú akcie, aby získali kapitál na svoju podnikateľskú činnosť. Firmy umiestňujú svoje akcie na burzu cenných papierov prostredníctvom tzv. prvotnej verejnej ponuky akcií, skrátene IPO.

Na druhej strane sú investori, ktorí môžu akcie nakúpiť a získať tak podiel v akciovej spoločnosti. Investor si vyberá a nakupuje akcie, pri ktorých očakáva rast hodnoty. Konečným cieľom investora je nielen podieľať sa na zisku spoločnosti prostredníctvom dividendy, ale tiež predať akcie za vyššiu cenu než za akú ich nakúpil.

Príklad: Firma vstúpi na burzu a emituje 1000 akcií za cenu 30 € za akciu. Investor nakúpi 100 ks po 30 €, takže jeho investícia je 3000 €. Za 10 mesiacov vzrastie cena akcie na 38 dolárov a investor sa rozhodne akcie predať, to znamená, že ich predá za 3800 €. Jeho zisk je 800 €. Cenu akcie určuje ponuka a dopyt, ktoré sú základom fungovania každého trhu.

Samozrejme, nikde nie je napísané, že akcie musia rásť a cena mnohých dlhodobo klesá. V dôsledku toho obozretní investori vsádzajú na diverzifikáciu portfólia, čo znamená, že vlastnia akcie firiem z rôznych odvetví (technológie, finančný sektor, energetika..) a taktiež z rôznych regiónov (japonské akcie, americké akcie..). Treba si tiež uvedomiť, že nie všetky akciové spoločnosti vyplácajú dividendy.

Primárny a sekundárny akciový trh

akciové trhy
Poznáme primárny a sekundárny akciový trh

Akciový trh sa ale delí na primárny a sekundárny. Aký je medzi nimi rozdiel? Primárny trh je fórum, na ktorom dochádza k priamej výmene akcií medzi akciovými spoločnosťami a investormi. Ide o spomínanú prvotnú verejnú emisiu akcií, označovanú ako IPO. Je to udalosť, kedy akciová spoločnosť prvýkrát verejne kótuje svoje akcie.

Na sekundárnom trhu dochádza k obchodovaniu s akciami, ktoré už boli predtým emitované. Ide o verejné burzy ako sú napr. americká burza New York Stock Exchange (NYSE), Euronext alebo burza NASDAQ. Pozri tiež: Toto sú najväčšie burzy na svete

Akcie vs. dlhopisy

akcie vs dlhopisy
Aký je rozdiel medzi akciami a dlhopismi?

Akcie aj dlhopisy patria medzi najbežnejšie investície v portfóliach investorov. V rámci diverzifikácie portfólia zohrávajú akcie aj dlhopisy dôležitú úlohu. Avšak zatiaľ čo akcie sú majetkové cenné papiere, dlhopisy sú dlhové cenné papiere. Pri akciách vlastníte malú časť firmy, pri dlhopisoch firme požičiavate peniaze (ak je to vládny dlhopis, tak požičiavate vláde).

Dlhopisy aj akcie dokážu investorovi zarobiť peniaze, avšak rôznymi spôsobmi. Ak chcete dosiahnuť vyšší výnos, pravdepodobne budete uvažovať o investovaní do akcií. Ale s potenciálom vyššieho výnosu prichádza aj väčšie riziko, pretože akcie často kolíšu.

Vysvetlime si ich fungovanie na príkladoch:

Predstavte si, že ste nakúpili akcie vo farmaceutickej spoločnosti za 2000 eur (100 akcií po 20 €). Spoločnosť v nasledujúcom roku predstaví nový liek, ktorý bude mať úspech a akcie vzrastú na 45 €. Vaša investícia má tak hodnotu 4500 € (100 akcií x 45 €), takže keď sa akcie rozhodnete predať, zarobíte 2500 €. Môže ale nastať aj opačný scenár – táto farmaceutická spoločnosť oznámi slabé kvartálne výsledky a zhorší aj vyhliadky na ďalší rok. V dôsledku toho akcie za pár dní klesnú na 15 €, takže vaša investícia bude mať hodnotu 1500 €. Ak akcie predáte, stratíte 500 €.

Teraz si predstavte, že ste kúpili za 2000 eur štátne dlhopisy, ktoré počas nasledujúcich rokov vyplácajú výnos 4 %. To znamená, že ročne budete dostávať úrokové platby vo výške 80 eur. Po 10 rokoch by ste zarobili 800 eur + vašu počiatočnú investíciu 2000 eur. Výkonnosť dlhopisov úzko súvisí s úrokovými sadzbami. Ak ste kúpili dlhopis s výnosom 5 % a úrokové sadzby v ekonomike klesnú, dlhopis bude cennejší, pretože nové emitované dlhopisy by mali nižší výnos ako váš.

Hodnotové vs. rastové akcie

Hodnotové akcie sú akcie firem, ktoré sa obchodujú za nižšiu cenu, než aká je ich skutočná hodnota. Rastové akcie sú akcie spoločností, ktoré vykazujú silný potenciál rastu tržieb alebo ziskov, čím sa zvyšuje cena ich akcií.

Pojmy hodnotové a rastové akcie označujú dve kategórie akcií a dva investičné “štýly” alebo prístupy k investovaniu do akcií. Každý štýl má svoje výhody a nevýhody. Pri hodnotovom investovaní môžu investori nakupovať akcie spoločnosti, ktorá má silné fundamenty a obchoduje sa za výhodnú cenu. Investori si však musia dávať pozor, aby sa nedostali do “hodnotovej pasce” – nekupovali akcie, ktoré sa zdajú byť lacné, ale v skutočnosti sa obchodujú so zľavou v dôsledku slabých fundamentov.

Čo sú hodnotové akcie?

Hodnotové akcie sú také, o ktorých sa investori domnievajú, že nie sú spravodlivo trhovo ocenené. Hodnotoví investori skúmajú hodnotové akcie podľa štvrťročných a ročných finančných výkazov, ktoré porovnávajú s cenou akcie na trhu. Sledujú ukazovatele ako pomer ceny akcie k zisku na akciu (P/E) ako aj pomer ceny akcie k účtovnej hodnote na akciu. Hodnotoví investori dúfajú, že kúpia kvalitnú akciu v dobe, keď je jej cena v dočasnom útlme, a podržia ju, kým sa trh neupraví a cena akcie nevzrastie. Podhodnotenie akcie môže spôsobiť cyklickosť akcie, negatívne zmienky o spoločnosti v médiách či prehliadanie akcií investormi.

Čo sú rastové akcie?

Rastové akcie sú akcie firiem, ktoré vykazujú potenciál vysokých ziskov alebo tržieb. Väčšinou ide o akcie menších alebo novších firiem zo segmentov ako technológie, fintech, vesmírny priemysel či umelá inteligencia. Rastoví investori vsádzajú na to, že spoločnosť, ktorá rýchlo rastie v súčasnosti, bude rýchlo rásť aj v budúcnosti. A aby si tieto firmy udržali náskok pred konkurentmi, reinvestujú zisky do vývoja ďaľších nových technológií a patentov, aby si zabezpečili dlhodobý rast.

Ak chcú investori rozpoznať rastové akcie, hľadajú spoločnosti, ktoré nielen rýchlo expandujú, ale môžu vyvinúť novú technológiu, ktorá jej poskytuje konkurenčnú výhodu oproti podobným spoločnostiam. Rastoví investori skúmajú ukazovatele ako napríklad pomer ceny na akciu k tržbám na akciu (P/S) či pomer ceny k predpokladanému rastu zisku (PEG).

akcie obchodovanei smartfon
Pojmy hodnotové a rastové akcie označujú dva investičné štýly

Rastové a hodnotové stratégie

Rastové akcie sa môžu vyvinúť v hodnotové akcie a hodnotové akcie sa môžu stať rastovými akciami. Ak malá technologická spoločnosť vyvinie nový produkt, ktorý pritiahne veľkú pozornosť investorov a začne tento kapitál využívať na rýchlejší rast svojho podnikania, zmení sa z hodnotovej na rastovú.

Investori, ktorí praktizujú buď rastové alebo hodnotové stratégie, sledujú rovnaký hlavný cieľ: chcú nakupovať akcie, keď sú relatívne lacné, a predávať tieto akcie, keď ceny stúpnu. Hodnotoví investori sa o to snažia cez spoločnosti, ktoré majú solídnu finančnú základňu a dúfajú, že v dôsledku toho by malo dôjsť k zvýšeniu ceny akcií. Rastoví investori hľadajú spoločnosti s veľkým potenciálom, ktorých cena akcií v budúcnosti porastie.

Akciový trh sa vyvíja v prirodzených cykloch, počas ktorých sú na vzostupe buď rastové, alebo hodnotové akcie. Investori, ktorí chcú využiť potenciálne výhody každej z nich, sa môžu rozhodnúť dlhodobo využívať obe stratégie.

Rastové a hodnotové investovanie sú rozdielne stratégie investovania do akcií. Investovanie do rastových akcií sa považuje za o niečo rizikovejšie, hoci môže priniesť aj potenciálne vyššie výnosy ako investovanie do hodnoty. Napriek tomu však rastové akcie nie vždy dosahujú lepšie výsledky ako hodnotové akcie.

Rastové akcie majú vo všeobecnosti potenciál dosahovať lepšie výsledky, keď úrokové sadzby klesajú a zisky spoločností rastú. Môžu však byť aj prvými, ktoré budú potrestané, keď sa ekonomika začne ochladzovať.

Ako investovať do akcií?

Chcete investovať do akcií, no neviete, ako začať?

1. Stanovte si investičné ciele

Aké sú vaše investičné ciele? Hľadáte dlhodobú investíciu na dôchodok, chcete s akciami obchodovať krátkodobo (intradenne alebo swingovo), alebo máte záujem o to, aby vám vaše portfólio akcií generovalo príjem v podobe dividend? Čím konkrétnejšie svoj cieľ zadefinujete, o to jednoduchšie sa vám bude hľadať spôsob, ako ho dosiahnuť.

2. Prehodnoťte svoju toleranciu voči riziku

Tolerancia k riziku zvyčajne závisí aj od životnej fázy investora, jeho cieľov a tiež výšky rezervy (finančného vankúša) v prípade potenciálnych strát. Spýtajte sa samých seba, či uprednostňujete stabilnejšiu investíciu, alebo ste ochotní akceptovať aj väčšiu volatitilu a riziko? Napríklad akcie s veľkou trhovou kapitalizáciou, tzv. blue chip, sú vo všeobecnosti považované za stabilnejšie. Naopak, menšie firmy, ktoré sa rozbiehajú a nemajú tak veľký podiel na trhu, ponúkajú vyšší potenciál rastu, ale spája sa nimi aj vyššie riziko.

3. Vyberte si makléra

Aby ste mohli nakúpiť akcie na akciovom trhu, potrebujete sprostredkovateľa – obchodníka s cennými papiermi. Dnes je k dispozícii viacero online maklérov, ktorí prostredníctvom elektronických platforiem umožňujú investovanie do fyzických akcií.

V priloženej tabuľke nižšie nájdete prehľad regulovaných brokerov, prostredníctvom ktorých viete zrealizovať aj nákup akcií. Pri rozhodovaní, akého sprostredkovateľa si vybrať, vám môže pomôcť aj naše porovnanie brokerov.

Názov 

Platformy

Inštrumenty

SK / CZ jazyk

xStation

(desktop aj mobilná aplikácia)

Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity
Kryptomeny

U 77 % retailových investorov došlo ku vzniku straty.

eToro platform

Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity

U 76 % retailových investorov došlo ku vzniku straty.

Metatrader 4

Metatrader 5 

R StocksTrader


Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity
Kryptomeny

U 66,02 % retailových investorov došlo ku vzniku straty.

4. Voľba investičnej stratégie

Existujú rôzne stratégie investovania do akcií. Kým niektorí investori vyhľadávajú podhodnotené akcie (ich trhová hodnota je nižšia ako ich vnútorná hodnota), iní sa zameriavajú na akcie, ktoré generujú príjem, tzv. dividendové akcie.

Investičná stratégia môže byť tiež zameraná na dlhodobý alebo krátkodobý horizont a môže byť viac alebo menej riziková. Bez ohľadu na to, akú investičnú stratégiu preferujete, mali by ste vedieť definovať atribúty svojej investičnej stratégie.

Myslite tiež na to, že minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov. Ak sa napríklad dočítate, že akcie určitej firmy zaznamenali v minulom roku nárast o 50 %, to nevyhutne neznamená, že to tak bude aj v budúcnosti. Je treba skúmať ďalšie premenné, ako sú finančné výkazy spoločnosti, jej ziskovosť, zadlženosť, vyhliadky, či má kvalitný manažment a tiež aká je výkonnosť celého odvetvia.

5. Zvoľte si konkrétne akcie

V tejto fáze si vyberáte konkrétne akcie do vášho portfólia, ktoré sú v súlade s vašimi cieľmi a toleranciou voči riziku. Ak sa rozhodnete pre akcie veľkých etablovaných spoločností, môžete voliť napr. akcie najväčších amerických firiem obsiahnutých v indexe Dow Jones. Ďalšou skupinou sú rastové akcie, napr. technologický sektor alebo defenzívne akcie, ktoré dosahujú solídne výsledky aj počas hospodárskych poklesov.

Trhová cena vs. vnútorná hodnota akcie

Dôležité je uvedomiť si, že trhová cena akcie sa môže líšiť od jej vnútornej hodnoty. Pokiaľ je trhová cena akcie vyššia ako jej vnútorná hodnota, znamená to, že je akcia nadhodnotená. Naopak, ak je trhová cena nižšia ako vnútorná hodnota akcie, vtedy je akcia podhodnotená.

Existujú viaceré výpočtové modely, ktoré pomáhajú určiť vnútornú hodnotu akcie, napríklad ziskový model založený na pomere P/E (price-earnings ratio).

P/E je ukazovateľ, ktorý vyjadruje pomer medzi trhovou cenou akcie a čistým ziskom firmy na jednu akciu. Výsledná hodnota nám hovorí, koľko platíme za každý 1 dolár zisku firmy. Ak je P/E spoločnosti 50, znamená to, že za 1 dolár zisku pripadajúceho na akciu platíme 50-násobne viac. Neexistuje „dobrý“ pomer P/E, pretože ide o porovnávací nástroj, nie o referenčnú hodnotu. Avšak nízky pomer P/E môže signalizovať, že trhová cena akcie neodráža jej skutočnú hodnotu. To môžu investori vnímať ako príležitosť na nákup akcie s očakávaním, že jej cena v budúcnosti porastie. Akcioví experti ale upozorňujú, aj nízky pomer P/E tiež môže signalizovať pesimizmus investorov ohľadom budúcich ziskov.

Užitočným nástrojom pri vyhľadávaní akcií s konkrétnymi parametrami je tzv. stock screener. V tomto článku sme opísali niekoľko populárnych screenerov, ktoré sú navyše dostupné zdarma.

Akcie a vyplácanie dividend

akcie a dividendy
Akcie a dividendy

Niektoré akciové spoločnosti sa môžu rozhodnúť, že časť dosiahnutého zisku budú zdielať s akcionármi a to prostredníctvom platieb, ktoré sa nazývajú dividendy. Tie sú zvyčajne vyjadrené ako percento z hodnoty akcie (napr. 2 %, 5 %..) a vyplácané môžu byť na mesačnej, kvartálnej, polročnej alebo ročnej báze. Dividendy ale nie sú zaručené. Jeden kvartál ich firma môže vyplatiť, druhý nie.

Pravidelné vyplácanie dividend je signálom, že spoločnosť je zdravá a zisková. Vyplácanie dividend zároveň láka investorov (akcionárov), najmä tých, ktorí chcú do svojho portfólia pridať akcie s dividendovým výnosom.

Výška dividendy závisí od toho, koľko akcií vlastníme. Ak napríklad firma vypláca ročnú dividendu 0,80 USD na akciu a máme v portfóliu 100 akcií, získame dividendu 80 USD. Tá môže byť vyplácaná štvrťročne vo výške 20 dolárov.

Ako už bolo spomenuté vyššie, nie všetky akciové spoločnosti vyplácajú dividendy. Niektoré firmy sa rozhodnú dosiahnutý zisk reinvestovať do ďalšie rozvoja firmy.

investovanie do akcií
Investovanie do akcií

Prečo investovať do akcií?

Hlavnou podstatou investovania do akcií je, že ako investori podporujeme v raste ďalšie firmy a tým aj ekonomiku ako celok. Nákupom akcií poskytujete akciovej spoločnosti kapitál, ktorý vie použiť na financovanie prevádzkovej činnosti alebo otvorenie nových výrobných závodov.

Pre mnohých investorov je dlhodobé investovanie do akcií aj formou ochrany pred infláciou a tiež predstavuje možnosť, ako získať pasívny príjem prostredníctvom dividend. Dnes sú akcie súčasťou investičných portfólií a ponúkajú zaujímavú alternatívu aj voči dlhopisom alebo komoditám.

Samozrejme, treba myslieť aj na riziká. Najväčším rizikom investovania do akcií je volatilita akciového trhu. Akciový trh klesá v priemere o 10 % zo svojho maxima približne každých 11 mesiacov, o 20 % približne každé štyri roky a o viac ako 30 % najmenej raz za desať rokov. Vzhľadom na túto volatilitu nie je investovanie do akcií pre každého. Okrem toho, mnohí investori nemajú čas ani chuť analyzovať akcie, ktoré chcú nakúpiť.

Čo je spätný odkup akcií

Investovanie do akcií
Investovanie do akcií

Ako uvádza portál Investopedia, k spätnému odkúpeniu akcií dochádza vtedy, keď emitujúca spoločnosť vyplatí akcionárom trhovú cenu za akciu a opätovne získava tú časť svojho vlastníctva, ktorá bola predtým rozdelená medzi verejných a súkromných investorov.

Hlavným dôvodom, prečo spoločnosti odkupujú svoje vlastné akcie, je vytváranie hodnoty pre svojich akcionárov, v tomto prípade to znamená rast ceny akcií. Keď je dopyt po akciách, ich cena rastie a keď firma nakupuje svoje vlastné akcie, pomáha vplyvom dopytu zvýšiť aj ich cenu, čo vytvára hodnotu pre všetkých akcionárov.

Keď sa firma domnieva, že akcie sú podhodnotené, realizuje spätný odkup akcií. Ak napríklad spoločnosť utrpela určitý pokles zisku z dôvodu prirodzene cyklického odvetvia a domnieva sa, že cena jej akcií je neopodstatnene nízka, môže odkúpiť späť vlastné akcie.

Ďalším dôvodom spätného odkupu akcií môže byť situácia, keď investori vo veľkom vypredávajú akcie. V tejto situácii sa spoločnosť snaží vyslať na trh signál, že je optimistická a že pokles ceny jej akcií nie je opodstatnený. Chce tým povedať: „Vieme o našej spoločnosti viac ako ktokoľvek iný. Odkupujeme naše akcie. Naozaj si myslíte, že cena našich akcií by mala byť taká nízka?“

Záver

Pre začínajúceho investora môže byť zložité vybrať si do portfólia jednotlivé akcie, keďže na burze sa kótujú tisícky akcií. V takomto prípade môže byť riešením aj investovanie do indexových fondov, ktoré kopírujú vývoj známych akciových indexov ako je napr. S&P 500 alebo Dow Jones Industrial Average. Prípadne môžete zvoliť fond obchodovaný na burze – ETF fond, ktorý kopíruje vybraný kôš akcií (napr. technologické akcie alebo akcie energetického sektora), prípadne ETF, ktoré kopíruje výkonnosť indexu S&P 500.

Na otázku, do ktorých akcií investovať, neexistuje žiadna jednoznačná odpoveď. Niektoré akcie môžu za krátku dobu vzrásť o desiatky percent, iné zas môžu výrazne oslabiť. Doterajší vývoj trhu nám ukázal, že akcie majú tendenciu zotaviť sa z korekcií akciového trhu a čím dlhšie je investor na trhu, tým je pravdepodobnosť straty peňazí nižšia. Vždy treba myslieť na to, že investovanie do akcií so sebou prináša riziko straty kapitálu, takže vždy investujte len takú čiastku, akú si môžete dovoliť stratiť.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre