V slovenskom poľnohospodárstve nie je niečo v poriadku!

0

Poľnohospodárstvo, ako jeden z hlavných sektorov ekonomiky, sa dlhodobo zmieta v problémoch. Nie sú financie, úrodu zničí prírodná katastrofa, alebo ak sa niečo urodí, je toho prebytok a nie je možné vypestované množstvo realizovať na trhu pre silnú cenovú konkurenciu.

Systém a nastavenie fungovania poľnohospodárstva nestimuluje progres, ba naopak, je možné badať stagnáciu, či dokonca retardáciu v porovnaní s inými krajinami.

Výhoda poľnohospodára

Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory zo štátneho rozpočtu, ktoré sa refundujú z rozpočtu EÚ. Zároveň majú nárok na doplnkové priame platby vyplácané zo štátneho rozpočtu SR.

Podnikateľ, ktorého hlavná činnosť je zameraná na produkciu poľnohospodárskych produktov, má obrovskú výhodu (oproti podnikateľom v iných odvetviach). Pri príprave finančného plánu môže rátať s peniazmi, ktoré nemusí zarobiť.  Následné kroky a procesy produkcie nesú so sebou náklady, ktoré sa premietajú do predajnej ceny. Táto cena však nie je upravená o reálnu hodnotu podpory, ktorú producent zinkasoval.

V prípade nepriaznivého vývoja a situácie, že poľnohospodári hlásia slabú úrodu a stratu, obrátia sa na štát s prosbou o pomoc. Štát vo väčšine prípadov deklaruje ochotu pomôcť. Podobne ako to dnes urobil premiér Róbert Fico, kedy reagoval na očakávanú stratu poľnohospodárov vo výške 151 mil. eur. Ako sa ráta strata pred konečnou realizáciou celého poľnohospodárskeho portfólia?

Štátna pomoc sa duplikuje. Podpora pred začatím sezóny by mala slúžiť na realizáciu takých krokov, aby sa predchádzalo stratám (vzhľadom na špecifiká poľnohospodárskej produkcie). Podnikateľom v iných oblastiach sa ani nesníva o možnosti žiadať o náhradu straty, ktorá vznikla už z akýchkoľvek dôvodov.

Tradičný problém – financie

Nekonkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárov na európskom trhu pramení v technológiách a technologických postupoch. Samozrejme, že priame náklady rastú rýchlejšie, keď technika, efektivita práce a zastarané postupy prinášajú menej produktov v danom čase. Modernizácia naráža na tradičný problém – financie. Je však potrebné liať do poľnohospodárstva ešte viac peňazí ako doteraz? Pri zmene využitia a smerovania týchto peňazí je možné docieliť pokrok v úrovni a kvalite poľnohospodárskych procesov a zabrániť tak stratám.(už tradičným). Návodom by mohlo byť naviazanie výšky podpory na efektivitu vynaložených prostriedkov (pomer pridanej hodnoty a výšky podpory), aby sa eliminovali rozdiely jednotlivých podnikateľov vo veľkosti či druhu poľnohospodárskej produkcie.

Prikladáme odkaz na stránku Ministerstva pôdohospodárstva SR, kde sú uvedené jednotlivé podpory → Priame podpory zo ŠR

Zdieľať