Slovensko a zahraničný obchod 2011. Toto sme tu ešte nemali!

Vývoz Slovenska

Tretí rok za sebou zostáva „slovenský zahraničný obchod“ v pluse a nie hocijakom. Slovensku sa podarilo počas roku 2011 vyviezť za svoje hranice tovary v objeme 56 407,9 mil. eur, čo je o 16,9 % viac ako v predošlom roku.

Na týchto výsledkoch sa veľkou mierou podieľal nárast vývozu osobných automobilov a iných automobilov určených predovšetkým na prepravu osôb, ďalej vývoz ropných olejov, telefónnych súprav a taktiež vývoz častí a súčastí motorových vozidiel. Najviac klesol vývoz monitorov, projektorov, TV prijímačov, častí a súčastí prístrojov na prenos rozhlasového alebo TV vysielania, videofonických prístrojov na záznam a reprodukciu ale aj polotovarov zo železa alebo nelegovanej ocele.

Spomedzi významných obchodných partnerov Slovenska  sa zvýšil vývoz do Číny až o 53,5 %, Maďarska o 24,4 %, Nemecka o 23,7 %, Českej republiky a Rakúska o 20,9 %, Poľska o 16,4 %, ďalej do Francúzska, Talianska, Ruska a Spojeného kráľovstva.

V rámci hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 17,3 % a krajín OECD o 17,9 %.

Dovoz Slovenska

Napriek tomu, že Slovensko v roku 2011 doviezlo o 13,6 % viac ako minulý rok, celkový objem dovezeného tovaru 53 966,1 mil. eur bol nižší ako celkový vývoz. Saldo zahraničného obchodu Slovenska bolo teda aktívne a to v objeme 2 441,9 mil. eur. V tabuľke nižšie si môžete porovnať ako sa toto ročné saldo odlišuje od tých predošlých.

Najviac vzrástol dovoz tovarov ako sú ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, častí a súčastí motorových vozidiel, ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov. Na druhej strane najviac klesol dovoz častí a súčasti prístrojov na prenos rozhlasového alebo televízneho vysielania, piestových vznetových motorov, monitorov  a projektorov, TV prijímačov.

Z pohľadu najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska sa zvýšil dovoz z Ruska o 32,7 %, z Nemecka o 17,9 %, z Českej republiky o 17,3 %, z Talianska o 14,2 %, z Poľska o 13,3 %, z Maďarska o 7,1 %, Francúzska o 6,6 % a Rakúska o 4,4 %. Dovoz z Kórejskej republiky sa znížil o 8,9 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil dovoz z krajín EÚ o 13,5 % a z krajín OECD o 10,6 %.

Najvyššie aktívne saldo malo Slovensko s Rakúskom a Nemeckom. Naopak najvyššie pasívne saldo bolo vo vzťahu s Ruskom a Kórejskou republikou.

Prehľad ukazovateľov zahraničného obchodu Slovenskej republiky za roky 2006 až 2010

Rok

Celkový vývoz

Celkový dovoz

Saldo (mil. eur)

v mil. eur

index

v mil. eur

index

2006

40 891,5

43 453,6

-2 562,0

2007

47 351,0

115,8

48 075,9

110,6

-725,0

2008

49 522,3

104,6

50 280,1

104,6

-757,8

2009

39 721,2

80,2

38 775,1

77,1

946,1

2010

48 272,1

121,5

47 493,6

122,5

778,5

 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky(pozn. index pre rok 2006 nie je zadaný vplyvom zmeny výpočtov údajov v tomto roku)

 

Z údajov vyplýva, že obchodu sa darí, ľudia viac míňajú, spotrebovávajú. Počkajme si, čo nám prinesie súčasný rok 2012.


Komentáre