Aká je finančná situácia slovenských domácností?

Národná banka Slovenska (NBS) v roku 2010 uskutočnila prvýkrát na Slovensku prieskum finančnej situácie a spotreby domácností, ktorý je súčasťou európskeho projektu „Household  Finance and Consumption Survey“, ktorý je koordinovaný Európskou centrálnou bankou (ECB). ECB dáta formálne validovala koncom februára 2012 a následne boli sprístupnené interným užívateľom na účely ďalšieho štatistického spracovania a empirického výskumu.

Čo je cieľom prieskumu? Cieľom je získať spoľahlivé údaje o aktívach, pasívach, príjmoch a výdavkoch slovenských domácností.

Bežný účet už takmer všade

Podľa tohto zisťovania viac ako 90 percent domácností vlastní nejaký finančný majetok. Najväčšie zastúpenie v rámci finančného majetku majú bežné účty – až deväť z desiatich domácností má aspoň jeden bežný  účet. Druhé najrozšírenejšie finančné aktívum tvoria sporiace účty so zastúpením vo štvrtine domácností. Podielové fondy vlastnia necelé tri percentá domácností. Za zmienku stojí aj fakt, že takmer desatina domácností uviedla, že im niekto iný dlží peniaze.

90 % domácností vlastní nehnuteľnosť

Slovensko je krajina typická vysokým percentuálnym podielom vlastníctva hlavného bývania. To sa potvrdilo aj v tomto prieskume, keďže 90 % domácností uviedlo, že vlastní nehnuteľnosť, v ktorej býva. Práve nehnuteľnosti patria medzi najcennejší majetok, ktorý domácnosti vlastnia. Z reálnych aktív sú po nehnuteľnostiach najviac zastúpené automobily, ktoré vlastní viac ako 60 %  domácností. Potom nasledujú cennosti (22 %). Okrem hlavnej nehnuteľnosti vlastnia domácnosti aj iné nehnuteľnosti (15 %). Viac ako desatina domácností vlastní majetok súkromného podnikania. Byty a domy, v ktorých domácnosti bývajú, patria k najrozšírenejšiemu a taktiež najcennejšiemu reálnemu bohatstvu. V tomto prieskume sme sa  pýtali na aktuálnu cenu danej nehnuteľnosti.

Keď úver, tak spotrebný…

Okrem majetku, ktorý slovenské domácnosti  vlastnia, sa sledovalo aj ich zadlženie. Viac ako štvrtina domácností uviedla, že jej členovia sú nejakým spôsobom zadlžení. Najväčší podiel (takmer 13 %) majú nezabezpečené úvery, kde patria napríklad spotrebné úvery. Necelých desať percent domácností ručí za úver kolaterálom vo forme nehnuteľnosti. Nesplatený zostatok na  kontokorentnom účte uviedlo 8 % a nesplatený zostatok na kreditných kartách viac ako 5 % domácností.  Nie je prekvapením, že najvyššie nesplatené zostatky majú domácnosti pri úveroch zaručených nehnuteľnosťou. Ak domácnosť ručí za daný úver hlavným bývaním, jeho priemerná nesplatená výška je 27 692 €. Priemerný nezabezpečený úver je vo výške 4 263 €. Zostatky pri kontokorentných účtoch a kreditných kartách sú nižšie (541 € a 855 €). Celková priemerná hodnota pasív zadlžených domácností je 12 455 €. Zadlžené sú hlavne tie  domácnosti, ktoré majú menší objem finančných aktív.

 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre