IN: Black box trading – hardvérová platforma

Časť z definície pojmu „informačný systém“, ho označuje ako „súbor technických prostriedkov, aplikačného a programového vybavenia“. Dnes budeme vychádzať práve z tejto časti definície.

Prepracovaná hardvérová infraštruktúra systému Black-box Trading ako aj jeho softvérové vybavenie, je pre dosahovanie úspechov spoločnosti RSJ Algorithmic trading v odvetví burzového obchodovania nesmierne dôležité.

Závislosť na prenose informácií a ich dôkladnom spracovaní je veľká a preto si informačno – obchodný systém okrem iného vyžaduje kvalitné a vysokorýchlostné technické prostriedky.

Ako sme už uviedli, rýchlosť, ktorá pri „core businesse“ spoločnosti RSJ patrí k dôležitým prvkom, vo veľkej miere závisí aj od kvality hardvérového vybavenia. K jeho hlavným zložkám môžeme v jednoduchosti priradiť rozsiahle servery, ktoré spoločnosť využíva pre zber dát z dátových centier búrz. Ide tu o multiprocesorové systémy od medzinárodnej spoločnosti Intel Corporation, ktoré spoločnosť vykazuje vo svojom vlastníctve.

Pre dozeranie na ich funkčnosť a pre rýchly servisný prístup využíva formu outsourcing-u. Na servery v Nemecku, Londýne či v Chicagu tak dozerajú externé osoby, ktoré nie sú zamestnancami podniku. Tento vzťah a voľba outsourcingovej formy sa pre firmu javí ako veľmi vhodná, nakoľko neviaže tzv. TCO (total cost) spojené so zabezpečením vlastných  prevádzok určených pre správu serverov.  K hardvérovej infraštruktúre zaraďujeme aj rozhranie systému Black box trading, ktoré sa nachádza v Prahe, a ktoré tvorí množstvo počítačovej, výpočtovej techniky.

V ďalšej časti si všeobecne zhrnieme vplyv využívania black-box tradingu na finančné trhy.

Dušan Hruška

dusan.hruska@investicne.sk

© Investičné Noviny

rm stock