Úrokové sadzby Slovákom naďalej klesajú

0

Európska centrálna banka na svojom zasadnutí v auguste kľúčové úrokové sadzby nemenila, no napriek tomu trhové úrokové sadzby pokračovali v klesajúcom trende, čo je dôsledok prebytku likvidity na medzibankovom trhu.

Na tento vývoj reagovali len klientske úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam. Ostatné klientske úrokové sadzby na pokles trhových sadzieb nereagovali.

Úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam pokračovali v auguste v poklese reflektujúc vývoj na medzibankovom trhu. Veľká časť úverov je naviazaná priamo na vývoj EURIBOR-u, takže zmeny sa pomerne flexibilne premietajú do klientskych úrokových sadzieb.

Rekordne nízke úročenie investičných úverov

Najvýraznejšie poklesli úrokové sadzby z investičných úverov a z úverov na nehnuteľnosti. Úrokové sadzby z investičných úverov sa dostali na historicky najnižšiu úroveň.

Tento vývoj súvisel pravdepodobne s poskytnutím úverov veľkých bonitným podnikom. Vyplýva to z poklesu úročenia úverov veľkým podnikom (nad 1 mil. €). Keďže úrokové sadzby malým a stredným podnikom (do 1 mil. €) mierne vzrástli, výraznejšie sa znížili náklady na financovanie v prospech veľkých podnikov (rozdiel v úročení sa dostal na 2 percentuálne body).

Zvýšený záujem o nové úvery

Úrokové sadzby z prečerpaní bežných účtov mien sa mierne znížili a úročenie prevádzkových úverov stagnovalo na historicky najnižších úrovniach (1,7 %). Pozitívny vývoj úrokových sadzieb sa premietol vo zvýšenom dopyte po nových úveroch, čo by sa mohlo pozitívne prejaviť v stave úverov v nasledujúcom mesiaci.

Klientske úrokové sadzby z úverov domácnostiam sa vyvíjali v auguste rozdielne v závislosti od účelu použitia úveru. Pokles trhových sadzieb sa nepremietol do klientskych úrokových sadzieb.

Pri najviac využívaných úveroch na nehnuteľnosti sa úrokové sadzby mierne zvýšili. V rámci úverov na nehnuteľnosti výraznejšie vzrástlo úročenie medzi-úverov. V ich prípade sa pravdepodobne poskytlo menej úverov so zvýhodnenou začiatočnou úrokovou sadzbou.

Niekde pokles, niekde rast

Opačný vývoj zaznamenali úrokové sadzby zo stavebných úverov, ktoré nepatrne poklesli. Úročenie ostatných druhov úverov na nehnuteľnosti mierne vzrástlo. Úrokové sadzby z úverov určených na spotrebu sa výraznejšie nezmenili. Úrokové sadzby z vkladov sa výraznejšie nemenili, keďže väčšina vkladov je umiestnená na bežných účtoch, ktoré sú veľmi nízko úročené.

Pri vkladoch nefinančných spoločností došlo k výraznému zníženiu úročenia dlhodobých viazaných vkladov nad 2 roky. Objem týchto vkladov je zanedbateľný v porovnaní s celkovými vkladmi.

V sektore domácností pokračoval konkurenčný boj a banky mierne zvýšili úročenie najkratších viazaných vkladov do 1 roka a tiež najdlhších terminovaných vkladov nad 2 roky. Ostatné úrokové sadzby z vkladov sa nezmenili.

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať