Niekto to rád horúce!

Keď bol pred 30. rokmi vytvorený termín “rozvojové trhy”, tieto ekonomiky tvorili tretinu svetového HDP (hrubý domáci produkt).

Teraz tvoria viac než polovicu. Ešte dramatickejší je fakt, že rozvíjajúce trhy sa podieľajú viac než štyrmi pätinami na svetovom raste reálneho HDP za posledných päť rokov.

Dôležité, čo treba spomenúť je, že mnohí komentátori majú tendenciu hádzať ich do jedného vreca. Takýmto spôsobom sa určite nesprávajú k vyspelým krajinám. Aktuality o bujnej inflácii a prílive kapitálu môžu navodiť zdanie, že prakticky všetky rozvíjajúce sa ekonomiky čelia prehriatiu. V skutočnosti, niektoré sú horúce a ďalšie sú len vlažné. Nasledujúca analýza sa snaží identifikovať tie najhorúcejšie miesta.

Naľavo uvedený graf znázorňuje rebríček 27 rozvíjajúcich sa ekonomík v závislosti na ich riziku k prehriatiu. Výsledná teplota ekonomiky vychádza z použitia šiestich rôznych ukazovateľov. Skóre vychádzajúce z ukazovateľov je  zahrnuté do celkového indexu, kde 100 znamená, že ekonomika je rozžeravená na všetkých šiestich miestach.

Začnime s infláciou. Tá je vyššia v prudko rozvíjajúcich sa ekonomikách ako vo vyspelom svete. Inflácia sa odhaduje v priemere na 6,7% v máji. Ale tá sa pohybuje od skromných 1,7% na Thajwane až po 20% a viac na Vietname, Venezuele a Argentíne. Veľký podiel na náraste inflácie za posledný rok majú na svedomí vyššie ceny potravín, ktoré majú väčší podiel na spotrebiteľských cenách ako v bohatých krajinách. Takže ak sa ceny potravín stabilizujú, inflácia v Číne (bez započítavnia potravín a energií) je iba 2,4%, ale čo je znepokojúcejšie 5,5% v Brazílii a viac ako 8% v Indii.

Voľná izba

Náš druhý ukazovateľ sa snaží odhadnúť voľnú kapacitu krajiny a to porovnaním priemerného tempa rastu HDP od roku 2007 s priemerným tempom rastu za posledných desať rokov. Analýza poukazuje, že rast prekročil dlhodobý trend v Argentíne, Brazílii, Indii a Indonézii, ale je tiež pod úrovňou trendu (čo naznačuje dostatok voľnej kapacity) v Maďarsku, Českej republike, Rusku a Južnej Afrike. Rast Číny bol tiež mierne pod úrovňou trendu. Hospodárske tempo rastu však môže byť spôsobené rôznorodými reformami. Napriek tomu, nedostačujúci trh práce (náš tretí ukazovateľ) potvrdzuje, že niektoré ekonomiky rastú neudržateľne rýchlo. V Argentíne, Brazílii, Indonézii a Hong Kongu je miera nezamestnanosti hlboko pod jej desaťročným priemerom. Miera nezamestnanosti v Brazílii je na rekordne nízkej úrovni a výška miezd sa zrýchľuje.

Náš štvrtý príznak „horúcej ekonomiky“  a zároveň jeden z najdôležitejších, je príliš vysoká úverová expanzia, čo môže viesť k vzniku známych bublín. Najlepším meradlom je rozdiel medzi tempom rastu bankových úverov a nominálneho HDP. Je normálne, že ako sa vyvíja ekonomika rozvíjajúcej sa krajiny vyvíja sa aj finančný sektor, z tohto dôvodu môžu rásť bankové úvery o niečo rýchlejšie ako HDP. Avšak úvery súkromného sektoru sa zvýšili približne o 20% viac ako nominálny HDP v Turecku a Hong Kongu. Ale nie všetky rozvíjajúce sa ekonomiky horia likviditou. V desiatich z 27 krajín, vrátane Ruska, Južnej Afriky, Egyptu a Čile, úvery rastú pomalšie ako HDP. Tempo rastu bankových úverov v Číne sa za posledný rok znížilo na polovicu a teraz je v súlade s rastom HDP.

Náš piaty ukazovateľ je reálna úroková miera, ktorá je negatívna vo viac ako polovici ekonomík. To môže byť vhodné tam, kde je slabý dopyt, ale v rýchlo rastúcich ekonomikách ako je Argentína, India, Vietnam a Hong Kong, negatívne reálne sadzby zapríčiňujú rýchlejší rast úverov a inflácie. Na druhej strane, v Brazílii je reálna úroková miera vo výške takmer 6% a patrí k najvyšším na svete.

Posledným ukazovateľom je vonkajšia rovnováha. Prehlbovanie deficitu bežného účtu môže byť klasickou známkou prehriatia, pretože domáci dopyt rastie rýchlejšie ako ponuka. Turecko vyzerá obzvlášť znepokojujúco, kde sa deficit zvýšil na 8% HDP oproti 2% v roku 2009. Rastúce deficity na bežnom účte v Brazílii a Indii tiež naznačujú, že domáci dopyt rastie príliš rýchlo.

Zosumarizovaním týchto šiestich bodov vychádza, že väčšine krajín bliká červená: Argentína, Brazília, Hong Kong, India, Indonézia, Turecko a Vietnam. Argentína je jediná ekonomika, kde všetkých šesť ukazovateľov svieti červenou, ale ani Brazília a India nie sú pozadu. Čína, na ktorú často padajú obavy z prehriatia sa udržuje v oranžovej zóne, čiastočne vďaka agresívnemu uťahovaniu menovej politiky. Rusko, Mexiko a Južná Afrika sú v zelenej zóne, čo svedčí o malom riziku prehriatia sa.

Podľa informácii economist.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock