Náhľad na trhy optikou Billa Williamsa

Teória obchodovania, ktorú vyvinul Bill Williams, kombinuje rôzne aspekty teórie chaosu so všeobecnými tendenciami v psychológii obchodovania, a to preto, aby určili, ako tieto faktory ovplyvňujú obchodovateľné trhy.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Williamsovo hlavné ponaučenie znie: Schopnosť presne predpovedať obchodovateľné trhy prichádza v dôsledku správania, ktoré je obvykle vyjadrené ľudskou psychológiou, a že je možné, aby každý obchodník dosahoval trvalo úspešné výsledky, ak odkryje skrytý determinizmus trhových udalostí (ktoré sa na prvý pohľad môžu javiť ako náhodné).

V prípade, že sa Williamsove techniky líšia od väčšiny na trhu, existuje myšlienka, že technická analýza (a dokonca aj fundamentálna analýza) nie je schopná zaručiť dôsledne presnú prognózu cien a ziskové výsledky obchodovania, pretože tieto prístupy zlyhávajú v širšom fungovaní „skutočného“ trhu.

Williamsova práca naznačuje, že väčšina obchodníkov nakoniec stráca peniaze, pretože existuje všeobecná tendencia spoliehať sa na rôzne (a potenciálne konfliktné) formy analýzy. Williamsove závery naznačujú, že všetky tieto prístupy sú zbytočné pri práci s modelmi, ktoré sú nelineárne a dynamické (tj finančné trhy).

Obchodovanie s rozmermi trhu

V tejto fáze by malo byť jasné, že myšlienky Billa Williamsa vychádzajú z konceptu, že obchodovanie na finančných trhoch je do značnej miery psychologickou hrou. Okrem toho je však dôležité mať jedinečné pochopenie spôsobu, akým sú trhy štruktúrované. Pre Williamsa to znamená rozobratie trhu na jeho hlavné časti, ktoré nazval rozmery (dimensions). Patria medzi ne fázy:

 • priestoru (Fraktály)
 • energie (momentum ceny),
 • sily (zrýchlenie a spomalenie ceny),
 • zóny (spojenie fázy sily a energie)
 • línie rovnováhy.

Pomocou Williamsovej metódy je možné ignorovať všetky obchodné signály, kým raná fraktálna dimenzia nenaznačuje budúci smer ceny. Tieto fraktálne signály umožňujú obchodníkom otvoriť malú pozíciu a potom umiestniť ďalšie pozície v rovnakom smere ceny, keď sú vidieť signály z iných štrukturálnych dimenzií. Obchodníci by mali zodpovedajúcim spôsobom obmedziť veľkosť pozícií, pretože si treba uvedomiť, že nové obchodné signály sa budú objavovať až po zadaní prvých obchodov.

Na uzavretie pozície sa ziskové ciele často počítajú vo vzťahu k celkovým pohybom, ktoré sú vidieť v dominantnom trende. Ako dobré pravidlo je možné použiť to, že ziskové ciele by sa mali rovnať zhruba 10% poslednej impulzívnej vlny. Dlhšie čakanie môže spôsobiť narušenie Williamsovej metódy, pretože výpočty, ktoré vstupujú do definovania fraktálnych oblastí, sú veľmi citlivé na zmeny ceny.

Indikátory Gator a Aligator

Dva z najznámejších indikátorov Billa Williamsa sú Gator a Alligator, ktoré, ako autor vysvetľuje, budú fungovať ako navádzacie zariadenie, ktoré obchodníkom povie najpravdepodobnejší smer, akým sa ceny budú uberať.

Indikátor Alligator je navrhnutý tak, aby obchodníkom ukázal, aký trend na trhu skutočne je, a bude držať obchodníkov ďalej od obchodovania v range. Samotný indikátor sa skladá z troch jednotlivých línií rovnováhy:

 1. Čeľusť aligátora je kĺzavý priemer (MA) s periódou 13, ktorý je založený na priemere cenového intervalu [(High + Low) / 2].
 2. Zuby aligátora je kĺzavý priemer (MA) s periódou 8, ktorý je založený na priemere cenového intervalu [(High + Low) / 2].
 3. Pery aligátora je kĺzavý priemer (MA) s periódou 5, ktoré sú založené na priemere cenového intervalu [(High + Low) / 2].

Keď sú tri línie Alligator prepletené, tak je aligátor v pokoji, čo naznačuje aktivitu trhu v cenovom rozpätí (range). To je typické pre obdobie konsolidácie. To môže trvať iba po obmedzenú dobu. Čím dlhšie to bude vidieť, tým väčší bude potenciál po tom, čo ceny neskôr explodujú. Pri pohľade na indikátor dochádza k tomu, že medzi líniami rovnováhy dochádza k divergencii. Potom, čo je to vidieť (a rozvinie sa nasledujúci výbušný pohyb ceny), obchodník pred ukončením pozície počká, kým aligátor znovu prejde do fázy spánku.

Určenie smeru trendu

Keď aligátor vysiela svoje signály, na trhu pôsobia trendové sily (uptrend alebo downtrend). Tu sú všeobecné pravidlá pre indikáciu trendu:

 • Ceny nad líniami Alligator označujú uptrend
 • Ceny pod líniami Alligator označujú downtrend
 • Cenová aktivita mimo línie Alligator naznačuje, že aktuálna vlna je impulzná (v Elliott Wave Analysis)
 • Cenová aktivita vo vnútri línií Alligator naznačuje, že aktuálna vlna je korekčná (v Elliott Wave Analysis)

Pohľad na oscilátor Williams Gator

Oscilátor Bill Williams Gator je vyjadrením miery, v ktorej línii rovnováhy vykazujú konvergenciu alebo divergenciu. Vizualizácia oscilátora zobrazuje dva histogramy, ktoré sa typicky zobrazujú v samostatnom okne pod cenovým grafom. Keď je histogram v kladnom teritóriu, vidíme rozdiel medzi čeľusťami a zubami aligátora. Keď je histogram v zápornom teritóriu, vidíme rozdiel medzi zubami a perami aligátora.

Ďalším sledovaným prvkom sú meniace sa farby samotných stĺpcov. Červené stĺpce sú na histograme vidieť, keď je stĺpec histogramu nižší ako predchádzajúci interval. Zelená farba je na histograme vidieť, keď je stĺpec histogramu nad predchádzajúcim intervalom. Gator ukazuje konvergenciu (prelínanie v líniách rovnováhy), keď aligátor vyráža z aktivity viazanej v cenovom rozpätí. To môže pomôcť pri hľadaní trendov.

Autorom je spoločnosť RoboMarkets.cz

Upozornenie na riziká:

1. Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len na informačné účely a v žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktoré sa týka určitých typov transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.

2. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov alebo budúceho výkonu.

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať