Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorú môže založiť jedna až päťdesiat osôb. Osoba v spoločnosti sa nazýva spoločníkom. Pokiaľ je spoločnosť založená len jednou osobou, tak táto osoba už nemôže byť jediným spoločníkom inej spoločnosti. Legislatívne vymedzenie spoločnosti s ručením obmedzeným upravuje Obchodný zákonník 513/1991 Zb.

Postupov ako založiť s.r.o. je plný internet. Proces založenia je pomerne zdĺhavý najmä z viacerých dôvodov. Jedným z hlavných dôvodov je, že k založeniu sú potrebné legislatívne, právne a účtovné znalosti, ktorými nie každý disponuje. Pokiaľ tieto znalosti nemáte, tak sa proces môže natiahnuť. Napriek tomu sa tento článok pokúsi priblížiť základné kroky, ktoré by ste nemali vynechať.

Základné imanie

Spoločnosť s ručením obmedzeným ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom a spoločník do výšky svojho nesplateného vkladu. Tento vklad musí byť minimálne 750 eur. Minimálna hodnota základného imania celej spoločnosti musí byť aspoň 5000 eur. Do roku 2016 boli zakladatelia povinní vložiť minimálne 30% vkladu (ale minimálne 2500 eur) do banky, ustanoviť správcu vkladu a preukázať skutočnosť o vloženom vklade. Od roku 2016 sa táto skutočnosť už nemusí preukazovať a vklady sa môžu opäť vkladať aj v hotovosti do pokladne. Takisto však musí byť ustanovený správca vkladu.

Ako založiť s.r.o.

Pri založení s.r.o. je ako prvé a prioritné vypracovanie zakladateľských dokumentov. Pri jednoosobovej sročke je to zakladateľská zmluva, pri viacosobovej s.r.o. je to spoločenská zmluva. V oboch prípadoch musia dokumenty obsahovať náležitosti stanovené príslušným zákonom, inak nie sú platné (§ 110 Obchodného zákonníka). Zmluva musí byť podpísaná všetkými zakladateľmi a tieto podpisy je nutné notársky overiť.

Po vypracovaní dokumentov je povinnosť mať splatené vklady na základe vyššie uvedeného. Hneď potom nasleduje získanie potvrdenia od daňového úradu, že spoločník/spoločníci nemajú žiadne nedoplatky na dani ani na cle. Toto potvrdenie je vydané ak tento nedoplatok nepresahuje 170 eur a skúma sa ku dňu podania žiadosti. Tu je potrebné uviesť, že žiadosť má tiež svoje ustanovenia a údaje, ktoré nemôžu chýbať –  v opačnom prípade daňový úrad žiadosť vráti naspäť. Spôsob ako založiť s.r.o. a vyhnúť sa tomuto potvrdeniu od daňového úradu neexistuje. Preto si pred založením s.r.o. dajte pozor, prípadne skontrolujte vaše nedoplatky, aby sa vám založenie vášho podnikania zbytočne nenaťahovalo. Žiadosť sa môže podať osobne, poštou alebo elektronicky. Elektronické podanie si vyžaduje zaručený overený elektronický podpis, ktorý však každý štatutár od 1.7.2017 musí mať.

Čo ešte potrebujete?

Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonáva svoju činnosť na základe živnosti. Živnosti poznáme voľné, viazané a remeselné. K viazaným a remeselným živnostiam sú potrebné dodatočné potvrdenia o vyučení v danom odbore alebo o zložení špecifických skúšok. Práve preto sú asi aj najčastejšou formou voľné živnosti, za ktoré sa v prípade podania cez Ústredný portál verejnej správy (elektronicky) neplatí.

Po vydaní živnostenského oprávnenia máte už pripravené dokumenty, aby ste vedeli podať Návrh na zápis do Obchodného registra. K návrhu je nutné priložiť viacero dokumentov: spoločenskú zmluvu, stanovy (ak máte), vyhlásenia od zakladateľov, správcu vkladu, živnostenský list alebo listy, súhlas od daňového úradu, doklad o zaplatení súdneho poplatku. Každé tlačivo alebo vyhlásenie musí spĺňať určité náležitosti, ktoré na nich musia byť uvedené. Návrh na zápis do obchodného registra predstavuje tiež samostatné a rozsiahle tlačivo, ktoré je potrebné s dokumentmi podať na príslušnom súde.

Ako založiť s.r.o. a nezabudnúť na nič z vyššie uvedeného? Na internete neexistuje ucelený postup s potrebnými tlačivami a krokmi. Je to práve preto, že k založeniu je potrebných veľa vedomostí a za tie sa v dnešnej dobe platí. Preto skúste nájsť skúseného odborníka, ktorý vám pomôže. V dnešnej dobe existuje veľké množstvo firiem, z ktorých si môžete vyberať. Takéto spoločnosti vám okrem založenie s.r.o. poskytnú aj poradenstvo týkajúce sa výberu predmetov podnikania, vybavia za vás živnostenské listy, uhradia všetky poplatky a prevedú vás celým procesom založenia od vzniku vašej myšlienky až po schválenie Návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre