Predaj s.r.o. – áno či nie?

0

Spoločnosť s ručením obmedzeným je podľa obchodného zákonníka 513/1991 Zb. definovaná ako spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov, môže ju založiť aj jedna osoba a najviac môže byť založená päťdesiatimi členmi.

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí k obchodným spoločnostiam s povinnosťou základného imania vo výške 5000 EUR. Najdôležitejším zakladateľským dokumentom s.r.o. je spoločenská zmluva. Podpisom tejto zmluvy dochádza k založeniu s.r.o., no jej vznik je viazaný až k dátumu zápisu do Obchodného registra. Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, štatutárnym orgánom sú konatelia a kontrolným orgánom je dozorná rada. Valné zhromaždenie sa musí stretávať aspoň raz do roka. V s.r.o. je povinnosť tvorby a dopĺňania rezervného fondu. Podľa wikipédie vznikla prvá spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 1920 a po roku 2012 ich na Slovensku bolo vyše 200 000.

Dôvody ukončenia súčasnej s.r.o.

Jedným z najdôležitejších aspektov zániku s.r.o. je jej neschopnosť plniť účel, na ktorý bola zriadená. Toto môže nastať buď nezáujmom spoločníkov o spoločnosť alebo vzájomnými konfliktmi a nezhodami. Iným dôvodom bolo napríklad zavedenie daňových licencií. V takomto prípade najčastejšie dochádza k zrušeniu spoločnosti, ktoré musí byť prijaté Valným zhromaždením. Podľa Obchodného zákonníka paragrafu 68 sa spoločnosť môže zrušiť aj uplynutím času, na ktorý bola zriadená, dňom uvedeným v rozhodnutí spoločníkov, dňom uvedeným v rozhodnutí súdu, zrušením konkurzu alebo z iného dôvodu podľa osobitného zákona. Spoločnosť sa zrušuje s likvidáciou, bez likvidácie alebo na nejaký podnet. Zrušenie spoločnosti je zdĺhavý a po viacerých stránkach náročný proces. Jedným zo spôsobov, ako sa zbaviť spoločnosti však môže byť aj predaj.s.r.o.

Predaj s.r.o.

Predaj s.r.o. je jednoduchším spôsobom ako napríklad likvidácia alebo súdna cesta, čo zaberá najmä čas a tým pádom aj peniaze. Na Slovensku je veľa spoločnosti, ktoré vedia pomôcť s predajom s.r.o. Spoločnosť Companiessolutions pôsobí na trhu ako odborník a okrem iných činností sa zaoberajú aj predajom spoločností, respektíve pomocou pri ich predaji.“Predaj spoločnosti v najjednoduchšej definícií znamená prevod obchodného podielu z jedného spoločníka na iného. S predajom s.r.o. je hneď spojených niekoľko faktorov, ktoré je potrebné riešiť či už po právnej, legislatívnej alebo účtovnej stránke”, uvádza spoločnosť vo svojich materiáloch. Hlavnou výhodou predaja spoločnosti je menšia časová náročnosť a vo veľa prípadoch aj celkom zaujímavá odplata za spoločnosť.

Najjednoduchšie je predať spoločnosť, ak je jednoosobová. Dôležité pri predaji s.r.o. je myslieť na to, aby nemala žiadne záväzky. Pre potencionálnych kupujúcich je takisto motivačný faktor, že spoločnosť je platca DPH, pretože s registráciou novej spoločnosti môžu byť spojené vysoké počiatočné náklady. Takisto však existujú spoločnosti, ktoré sú založené za účelom predaja, tzv. ready-made spoločnosti. Tu sa samozrejme postupuje inak ako pri spoločnosti s históriou.

Predať s.r.o. svojpomocne alebo prostredníctvom sprostredkovateľa?

Podľa slovenských a zahraničných portálov je dôležité rozhodnutie, či sa predáva spoločnosť svojpomocne alebo prostredníctvom sprostredkovateľa. Svojpomocný predaj šetrí náklady, ale stráca sa ním oveľa viac času. Takisto je riziko chýb pri predaji z nedostatočných znalostí trhu po – najmä – právnej stránke.

Iné zahraničné portály zase uvádzajú ako plusy pre predaj s.r.o. cez sprostredkovateľa napríklad situáciu, keď nie je znalosť o tom, komu spoločnosť predať. Ďalším faktorom je aj čas venovaný predaju, ktorý môže zhoršiť situáciu vo firme a tým pádom sa ohrozí jej predajnosť. Naopak, firma sa odporúča predať svojpomocne v prípade napojenia na  nejakú asociáciu v odvetví so znalosťou potencionálnych kupcov, pokiaľ spoločníci predávaného podniku disponujú dobrým právnym know-how a poznajú trh, na ktorý chcú firmu predať.

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať