Čo sú to dividendy a ako vypočítať dividendový výnos?

Pre mnohých investorov, ktorí investujú do akcií, je konečným cieľom dosiahnuť zisk. Ak ste si kúpili akciu alebo viac akcií, existujú dva spôsoby, ako zisk dosiahnuť:

  • Predať aktívum za vyššiu cenu (keď cena vzrastie).
  • Získať vyplatené dividendy

Kým prvý bod sa zdá jednoduchý – nakupujte lacnejšie a predávajte za vyššiu cenu – druhý bod si už vyžaduje viac pozornosti.

Čo sú to dividendy?

Upozorňujeme, že vyplácanie dividend nie je pre spoločnosti povinné. V prvom rade je to ich právo. Tvrdo povedané, ak sa spoločnosť rozhodne nevyplatiť dividendy svojim akcionárom, nezvráti to žiadna sila. V takom prípade (ak spoločnosť vygeneruje čistý zisk) môže investovať svoje prostriedky do rozvoja a modernizácie.

Každý akcionár má právo na dividendy, pričom ich výška závisí na spoločnosti. V zásade sú dividendy pasívnym príjmom akcionára. Každá spoločnosť platí toľko, koľko môže, v závislosti na zisku, ktorý dosiahne. Veľkosť dividend sa môže s každou platbou zvyšovať alebo znižovať.

Výnos z dividend odráža príjem investora z cenných papierov, ktoré vlastní, po celú dobu ich držania. Spravidla je výhodnejšie nakupovať akcie niekoľkých spoločností (vytvárať portfólio), aby sa diverzifikovali trhové riziká.

Nie vždy vybraná spoločnosť počas účtovného obdobia dosiahne zisk. V prípade, že spoločnosť nedosiahla žiaden zisk, môže odmietnuť vyplácanie dividend.

Ako vypočítať dividendový výnos?

Dividendový výnos je uvedený ako percento z ceny akcie, ktoré bude vyplatené vo forme dividend počas určitého obdobia. Ak porovnáme normálne a prioritné akcie, všimneme si určitých rozdielov vo výpočte a vyplácaní dividend. Prednostné akcie poskytujú ich majiteľovi v účtovnom období pevnú sumu dividend.

Obvykle sú dividendy vyplácané držiteľom prednostných akcií a až potom bežným akcionárom. To je výhoda, ale aj malá nevýhoda – prednostný akcionár nemá žiadny hlas pri rozhodovaní o budúcnosti spoločnosti. Investor si teda musí vybrať kategóriu akcií, ktoré chce nakúpiť.

Investor, ktorý drží bežné akcie, má hlasovacie právo, ktorého váha priamo závisí od počtu akcií, ktoré investor vlastní. Čím viac akcií drží, tým väčšiu váhu má jeho hlas. Bežný akcionár získa podiel na zisku spoločnosti vo forme nefixovaných platieb.

Výpočet dividend

Spoločnosť určí sumy a podmienky výplaty dividend na základe svojej dividendovej politiky a uverejní ich vo svojej finančnej dokumentácii, ktorú nájdete na webových stránkach spoločnosti. Veľkosť platieb nie je priamo viazaná na určitú sumu. Spoločnosť môže vyplácať dividendy ako z čistého zisku tak z voľného peňažného toku.

Kedy očakávať vaše dividendy?

Ak spoločnosť po zverejnení svojej štvrťročnej správy vykáže zisk, zvolá predstavenstvo, ktoré rozhoduje o výpočte dividend (rozhodnutie vychádza z dividendovej politiky spoločnosti). Potom je kompletný návrh prerokovaný valným zhromaždením, na ktorom je stanovená konečná výška dividend. Výšku dividend možno upraviť podľa situácie na trhu, krajiny či kvôli udalostiam vyššej moci.

Čo je dividendový výnos?

Dividendový výnos odráža zisk, ktorý investor zarobí zo svojich investícií. Taktiež odráža všeobecný stav vecí v spoločnosti a ich investičnú príťažlivosť. Čím vyšší je dividendový výnos, tým atraktívnejšia je spoločnosť. Zisková spoločnosť priťahuje viac investícií, čo jej umožňuje rýchlejší rozvoj, a preto zostáva atraktívnejšia.

Dividendový výnos sa vypočíta podľa vzorca:

Dividendový výnos = (Ročná dividenda / Cena akcií) * 100

Zvyčajne sa veľkosť ročnej dividendy prevezme z predchádzajúceho roka. V prípade, že je účtovným obdobím kvartál, veľkosť štvrťročných platieb sa vynásobí 4. Ak sa cena akcií neustále mení v závislosti od situácie na trhu, v určitých prípadoch sa vezme priemerná cena akcií. Získame tak priemerný dividendový výnos.

Príklad výpočtu dividendového výnosu

Pre jednoduchšie výpočty si vezmeme imaginárnu spoločnosť a zaokrúhlená čísla. Spoločnosť A uviedla na trh 1 000 akcií, každú za 20 USD. Dividendy vyplatené v minulom roku predstavovali 5 USD na akciu. Podľa vzorca získame dividendový výnos 25% ročne.

Ďalší príklad:

Spoločnosť B uviedla na trh 1 000 akcií, každú za 100 USD. Predstavme si dividendy na rovnakej úrovni 5 USD na akciu.

Ako vidíme, obe spoločnosti platia rovnakú sumu za akciu, ale percento sa výrazne líši. V takom prípade si investori s najväčšou pravdepodobnosťou zvolí spoločnosť s vyšším dividendovým výnosom (tj. Spoločnosť A). Odhadom toho, koľko akcií môžete kúpiť za určitú sumu, môžete predpovedať konečný výsledok vašich investícií.

Ako vypočítať konečný výsledok vašich investícií?

Poďme diskutovať o ďalšom jednoduchom príklade. Investor má 1 000 USD. Rozhodne sa investovať do vyššie popísaných spoločností A a B.

Toto sú čísla, ktoré dostaneme:

  • Možnosť 1: za 1 000 USD si môžu kúpiť 50 akcií spoločnosti A (pokiaľ stojí 20 USD za kus). Dividendový výnos je 25% ročne, čo je 250 USD.
  • Možnosť 2: za 1 000 USD si môžu kúpiť 10 akcií spoločnosti B (pokiaľ stojí každá 100 USD). Dividendový výnos je 5% ročne, čo predstavuje 5 USD na akciu, alebo 50 USD celkom.

Ako vidíme, prvá spoločnosť je pre investície atraktívnejšia. Investor získa väčší zisk za každý investovaný dolár. Je však potrebné vziať do úvahy aj ďalšie faktory.

Zvlášť si pamätajte, že používame výsledky z minulého roka a neexistuje žiadna záruka, že v budúcnosti dosiahneme rovnakého alebo väčšieho zisku. Tu sme vypočítali výkon imaginárnych spoločností. V skutočnosti sú čísla oveľa menšie, niekde medzi 5-7%.

Záverečné myšlienky

Ak chcete začať investovať kvôli dividendovému výnosu, musíte si preštudovať trh a nájsť najsľubnejší sektor ekonomiky a spoločnosti. Ak v poslednom účtovnom období rástol jeden sektor ekonomiky, v tomto účtovnom období sa najväčší zisk bude generovať skôr v inom.

Majte tiež na pamäti, že nízka cena akcií nemusí vždy znamenať nízky dividendový výnos. Napríklad akcie, ktoré stoja 20 USD, môžu generovať dividendu vo výške 5-7 USD. A naopak, aj keď je cena akcií vysoká, percento dividendového výnosu môže vyzerať neatraktívne, vyjadrené v peniazoch, ale bude celkom podstatné. Každopádne je to na investoroch, ktorú spoločnosť si vybrať.

Autorom je spoločnosť RoboMarkets.cz

Upozornenie na riziká:

1. Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len na informačné účely a v žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktoré sa týka určitých typov transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.

2. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov alebo budúceho výkonu.

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať