Čo je to diverzifikácia a čo zvážiť pri diverzifikácii portfólia?

investovanie trhy

Diverzifikácia portfólia je stratégia risk manažmentu, ktorá zmierňuje riziko alokáciou investícií do rôznych finančných nástrojov, odvetví a kategórií. Cieľom tejto stratégie je maximalizovať výnosy investovaním do rôznych nástrojov, dosiahnuť stanovené finančné ciele a zároveň zmierniť riziko.

Inak povedané, cieľom diverzifikácie je vyvážiť nesystematické riziká, ktorým portfólio investora čelí. Ak má niektoré aktívum pozitívnu výkonnosť, neutralizuje negatívnu výkonnosť iného aktíva. Diverzifikácia funguje najlepšie vtedy, ak aktíva nie sú korelované, to znamená, že reagujú na trhové podmienky odlišne.

Diverzifikácia sa riadi starým príslovím „nedávaj všetky vajcia do jedného košíka“. Ak vám košík spadne, riskujete, že prídete o všetky vajcia naraz. Vložiť všetky svoje peniaze len do jednej akcie alebo dokonca do úzkeho výberu akcií, dlhopisov alebo fondov môže byť (rovnako ako v prípade vajec) rizikové. Výkyvom na trhu sa nedá vyhnúť, no diverzifikované portfólio je zárukou určitej ochrany. Ak jedna z vašich konkrétnych investícií stratí na hodnote, ostatné si môžu udržať stabilnú hodnotu alebo dokonca rásť. To môže znamenať väčšiu ochranu pred výkyvmi na trhu.

Aké sú výhody diverzifikácie portfólia?

Zníženie investičného rizika: Rozloženie kapitálu do rôznych investícií zmierňuje veľké poklesy a trhové turbulencie.

Vyššie výnosy: Niektoré aktíva majú v jednom roku dobré výsledky, zatiaľ čo iným sa darí menej. V nasledujúcom roku môže byť tento vývoj rozdielny. Z dlhodobého hľadiska sa tieto výkyvy zvyčajne vyrovnávajú, aby sa maximalizovali vaše výnosy pri minimalizácii rizika.

Expozícia na rôznych trhoch: Investovanie do rôznych odvetví, sektorov, geografických regiónov a tried aktív umožňuje využiť vzostupy a pády rôznych trhov. Keď sa jednému z nich nedarí, iný môže rozdiel vyrovnať.

Podpora krátkodobých aj dlhodobých cieľov: Rôzne časové horizonty si vyžadujú rôzne typy investícií. Diverzifikácia portfólia umožňuje plánovať odchod do dôchodku alebo realizovať krátkodobejšie ciele, ako je napríklad bývanie či kúpa nového auta.

investovanie smartfon

Typy diverzifikácie

Samotný nákup veľkého množstva rôznych cenných papierov nemusí automaticky vytvoriť vyvážené portfólio. Je potrebné porozumieť trom typom diverzifikácie: diverzifikácia podľa triedy aktív, odvetvová diverzifikácia a geografická diverzifikácia.

Diverzifikácia podľa tried aktív

Rozdelenie aktív, ktoré vám vyhovuje, závisí od vašej tolerancie voči riziku, časového horizontu, súčasnej finančnej situácie a budúcich finančných cieľov. Aktíva s nižším rizikom, ako sú dlhopisy, bývajú stabilnejšie. To znamená, že je menej pravdepodobné, že ich hodnota bude kolísať, ale výnosy môžu byť z dlhodobého hľadiska nižšie. Aktíva s vyšším rizikom, ako sú akcie, bývajú volatilnejšie. Ich hodnota môže teda rýchlo stúpať a klesať, no kompromisom je, že môžu prinášať vyššie výnosy. Diverzifikované portfólio vo všeobecnosti obsahuje niekoľko tried aktív s rôznou úrovňou rizika. Medzi bežné typy aktív patria akcie, dlhopisy, rôzne druhy fondov a hotovosť.

Akcie: Ak vám je známe, ako fungujú akcie, potom určite viete, že ide o cenné papiere, ktoré predstavujú vlastnícky podiel v spoločnosti. Investori si vyberajú akcie na základe rastového potenciálu spoločnosti; ak sa spoločnosti darí, zvyčajne rastie aj hodnota akcií. (Vykazujú vyššie riziko).

Dlhopisy (s pevným výnosom): Dlhopis je dlhový cenný papier. Keď investujete do dlhopisov, požičiavate finančné prostriedky emitentovi (vláda, obec alebo spoločnosť), ktorý vám sľúbi, že vám ich vráti spolu s úrokmi. (Vykazujú nižšie riziko.)

Fondy ETF: ETF je diverzifikovaný kôš cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy a komodity, podobne ako podielový fond. Rozdiel je v tom, že s ETF sa dá obchodovať vždy, keď je otvorený trh. (Vykazujú nižšie riziko, ktoré sa však môže medzi jednotlivými fondmi výrazne líšiť.)

Podielové fondy: Podobne ako ETF, aj podielový fond je súborom investícií. Zvyčajne sú aktívnejšie spravované ako ETF a môžu mať vyššie poplatky. (Vykazujú nižšie riziko, ktoré sa môže medzi jednotlivými fondmi výrazne líšiť.)

Indexové fondy: Tento typ investície, ktorým môže byť podielový fond alebo ETF, je vytvorený tak, aby odrážal výkonnosť určitého trhového indexu, napríklad S&P 500 alebo Dow Jones. Indexový fond, ktorý zodpovedá hlavnému akciovému indexu, by mal odrážať rozmanitosť a historický rast tohto indexu. (Vykazujú nižšie riziko.)

Hotovosť (alebo ekvivalenty hotovosti): Ide o hotovosť alebo akékoľvek aktíva, ktoré sa dajú ľahko premeniť na hotovosť, ako sú mince, valuty, prostriedky na šekových/úsporných účtoch, fondy peňažného trhu alebo pokladničné poukážky. (Vykazujú vysokú likviditu a majú nižšie riziko.)

Diverzifikácia podľa odvetví a sektorov

Faktory, ktoré ovplyvňujú výkonnosť jedného sektora, nemusia spôsobovať problémy v iných. Napríklad dopyt po nových autách sa počas recesie znižuje. Tým sa zníži aj hodnota investícií do automobilového priemyslu, ktorý je súčasťou sektora spotrebného tovaru. Potreba zdravotnej starostlivosti zostáva stabilná aj v ťažkých ekonomických časoch.

Diverzifikácia podľa lokality

Pri vytváraní diverzifikovaného portfólia sa nemusíte obmedzovať len na americké cenné papiere. Je možné investovať v Európe, Ázii, Južnej Amerike a inde. Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako dosiahnuť globálnu diverzifikáciu, je nákup akcií ETF alebo podielového fondu, ktorý vám umožní expozíciu voči zámorským cenným papierom. Geografická rozmanitosť vašich investícií rozkladá vaše riziko. Aj keď sa ekonomiky v jednom regióne zmenšujú, iné môžu rásť.

Čo mám zvážiť pri diverzifikácii môjho portfólia?

trhy burza

Investičné rozhodnutia sú osobné a odrážajú ciele a hodnoty každého investora. Teda aj prístup k alokácii aktív je u každého človeka osobný. Ako teda bude vyzerať diverzifikácia vo vašom portfóliu? Pri skúmaní svojich možností treba mať na pamäti nasledovné myšlienky:

1. Zvážte svoje investičné ciele

Usilujete sa o dlhodobé zisky, ktoré by vám dokázali financovať dôchodok či vysokoškolské vzdelanie malého dieťaťa, alebo máte krátkodobejšie ciele? Váš časový horizont určuje, či by vaše rozdelenie aktív malo byť viac zaťažené investíciami, ktoré majú tendenciu časom budovať bohatstvo, alebo či ste ochotní podstúpiť trochu väčšie riziko pre potenciálne skoršie odmeny.

2. Poznajte svoju toleranciu voči riziku

Pokiaľ ide o riskovanie s financiami, úroveň tolerancie rizika je u každého z nás iná. Odvážni investori sú ochotní podstúpiť väčšie riziko v nádeji na vyšší výnos. Umiernení investori chcú svoje peniaze zväčšovať bez toho, aby príliš stratili, preto zaujímajú vyvážený prístup. Konzervatívni investori uprednostňujú čo najmenšiu volatilitu, aj keď sú výnosy o niečo nižšie. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú vašu toleranciu voči riziku, patrí výška vášho príjmu, to, ako skoro počítate s rastom svojich investícií, ako aj to, či vo vás neistota vo všeobecnosti vyvoláva skôr obavy.

3. Investujte do rôznych tried aktív a viac

Vaša diverzifikácia nemusí predstavovať iba kombináciu akcií, dlhopisov, fondov a iných aktív. Hľadajte rôzne druhy investícií v rámci každej triedy aktív. Peniaze, ktoré vložíte do akcií, môžete alokovať v rôznych sektoroch či dokonca diverzifikovať svoje podiely v rámci každého sektora medzi viaceré odvetvia.

4. Vyhýbajte sa nadmernej diverzifikácii

Aj prílišná diverzifikácia môže byť protichodná. Ak držíte aktíva, ktorým nerozumiete, viac jednotlivých akcií, ako dokážete sledovať, alebo niekoľko fondov v rovnakých kategóriách, môžete prichádzať o zisky alebo strácať veľa peňazí na poplatkoch.

5. Skúmajte a vyvažujte svoje portfólio

Trh sa neustále mení. Ak ste si zostavili portfólio, ktoré tvorí 70 % akcií a 30 % dlhopisov, môže sa stať, že postupom času budete mať v týchto triedach aktív iný podiel kapitálu. Preto pravidelne prehodnocujte rozdelenie aktív vo svojom portfóliu a pokiaľ už neodráža vaše ciele, zvážte, ktoré aktíva kúpiť, predať alebo držať, aby ste ho vrátili na správnu úroveň.

Zdroje: stash.com; scripbox.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre