ŠKOLA INVESTIČNÝCH NOVÍN: ČO TO ZNAMENÁ?

Akcie   Certifikáty    Forex    Čo to znamená   Komodity    Osobnosti   Investovanie do umenia   Finančný slovník
↓Čo to znamená? 

[wptabs type=”tabs” style=”wpui-light” mode=”horizontal”]

[wptabtitle] Index ISM[/wptabtitle]

[wptabcontent]

Index ISM je indikátor, ktorý vyhodnocuje organizácia Institute for Supply Management.  Ide o takzvaný rozptylový index, ktorých je za Atlantikom viac.

Rozptylový ukazovateľ pracuje na báze rozdielu  medzi pozitívnymi a negatívnymi odhadmi. Treba pripomenúť že nie je vážený, čiže sa pri jeho vyhodnocovaní  neberie do úvahy „váha“ (veľkosť, význam) jednotlivých spoločností, ktoré skúma. Práve to môže spôsobovať jeho skreslenie, no napriek tomu má index ISM veľký vplyv na vývoj obchodovania.

Prečo?

Prvým dôvodom je jeho „životnosť“. Tá sa datuje od roku 1931 (okrem obdobia 2. svetovej vojny) až dodnes, čo značí o pevnej pôde pod nohami. Ako druhý dôvod sa uvádza  jeho výnimočná predikcia hospodárskeho cyklu.

Ako ISM index vzniká?

Indikátor je vyhodnotením mesačného prieskumu vo viac ako 400 spoločnostiach.  Tie sú vyberané z 20 priemyselných odvetví spolu v  50 štátochUSA. Prieskum vzniká formou otázok pre respondentov v spoločnosti, týkajúce sa rôznorodých interných či externých ukazovateľov podniku. Členovia spoločnosti tak podajú aktuálnu situáciu o stave podnikových objednávok, dodávkach, zamestnanosti, produkcii, exporte či importe objednávok či platených cenách. Respondenti pri prieskume iba informujú, či sa daný faktor (nezamestnanosť, produkcia …) zlepšil , zhoršil alebo ostal nezmenený, neuvádzajú teda konkrétne čísla.

Na základe získaných odpovedí, sa vypočítava rozptyl daných faktorov (produkcia …) V jednoduchosti ide o zistenie, aký podiel respondentov sa pridáva k zlepšeniu či zhoršeniu daného podnikového ukazovateľa.

Rozptyl indexu na úrovni 50 % sa považuje za takzvanú teoretickú základňu. Preto hodnota nad, či pod črtá budúci vývoj. Ide však o tzv. teoretický základ a pre každý faktor je úroveň ziskovosti iná.

Jeho výsledná bodová hodnota tak znázorňuje „mesačný stav ekonomiky“. Hodnota pod 50 bodov značí spomalenie či recesiu ekonomiky. Naopak, niekoľkokrát po sebe rastúca hodnota indikátora  ISM signalizuje „optimizmus“.

Index, ktorý sme dnes predstavili v sebe nezahrňuje prieskum spoločností z oblasti „služieb“. Ide o tzv. výrobný ISM index, alebo  ISM Manufacturing Index. Pre zhodnotenie ekonomických podmienok v sektore služieb slúži takzvaný ISM Services Index

Vyhodnotenie indexu je uskutočňované mesačne. Aktuálnu hodnotu za skúmané mesačné obdobie nájdete v prvom pracovnom dni nasledujúceho mesiaca.

Odkaz na inštitúciu, ktorá indikátor vyhotovuje:  www.ism.ws

[/wptabcontent]
[wptabtitle] Leading Index Conference Board[/wptabtitle]

[wptabcontent]

Leading index, alebo takzvaný predstihový ukazovateľ vyhotovuje výskumné združenie Conference Board. Je vyhodnocovaný pre viaceré krajiny, ako je USA, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia,  Čína alebo Kórea. Takzvanému Leading indexu sa ale veľká významnosť na trhoch nepripisuje. Spôsobujú to premenné obsiahnuté v indexe, ktorých hodnoty už verejnosť pozná. Správa o úrovni tohto ukazovateľa tak môže byť predvídateľná, čím stráca sledovanosť na trhu. Avšak to, že index výskumného združenia Conference Board nepodáva žiadne nové informácie, pravda nie je.

Predstihový ukazovateľ zohľadňuje 10 ekonomických faktorov, z čoho je 7 premenných, ktoré už investori poznajú a 3 nové, ktoré prináša vyhodnotenie tohto indikátora.

Nižšie je uvedená kombinácia faktorov, ktoré index vyhodnocuje.

Premenné zvýraznené čiernou farbou sú pre trh novou informáciou.

  1. Úrokový diferenciál medzi 10- ročnými štátnymi dlhopismi a sadzbou federálnych fondov
  2. 2. Čistá inflácia a peňažný agregát M2
  3. Priemer pracovného týždňa vo výrobe
  4. 4. Výroba: nové objednávky spotrebného tovaru a materiálu
  5. Ceny akcií SAP 500
  6. Výkon komponentu predaja v indexe NAPM
  7. Priemerná týždenný úroveň žiadostí o podporu v nezamestnanosti
  8. Stavebné povolenia
  9. Index spotrebiteľských očakávaní Univerzity Michigan
  10. 10. Výroba: Objednávky kapitálových statkov

 

Jeho nižšej významnosti prihráva aj „sila vypovedacej schopnosti“. Názor na ňu je u širokého spektra investorov rôzna. Kolujúca vtipná poznámka, že index predpovedal „ 9 zo 6 recesií „ mu však stále prislúcha. O rôznej vypovedacej schopnosti svedčia historické dáta. Napr. v rokoch 1990 – 91 sa tomuto predstihovému indexu indikovať recesiu nepodarilo. I v roku 1995, keď index asociácie Conference Board  signalizoval pokles,  k žiadnemu nedošlo!

[/wptabcontent]

[wptabtitle] Index Chicago PMI[/wptabtitle]

[wptabcontent]

Index Chicago PMI (Purchasing Managers Index) má celkovú vypovedaciu schopnosť nízku. Ide o jeden z viacerých regionálnych indikátorov, ktorých rating tvorí čas publikovania a významnosť regiónu. Najsilnejšiu pozíciu z regionálnych ukazovateľov tak  drží New York index a Philadelphia FEDs.

Napriek tomu je v investorských kruhoch index Chicago PMI  silno sledovaný „ ako indikátor dôležitého indexu ISM“, ktorý je zverejnený zvyčajne deň po ňom!  Chicago PMI tak 24 hodín pred zverejnením dôležitého indexu črtá jeho výslednú hodnotu. Preukazuje to aj silná korelácia (závislosť) medzi ich publikovanými hodnotami, ktorá dosahuje hodnotu 0,91 (max. 1).

Výsledná hodnota Chicago indexu zohľadňuje premenné, ktoré sú štandardom takmer pre všetky ostatné regionálne indexy. Patrí sem zhodnotenie nových objednávokzamestnanosti, produkcie či platených cien.

Celoplošný Index ISM tak  tvorí súhrn všetkých regionálnych indikátorov v USA(Chicago PMI, index New York, Detroit atď. ) Jeho hodnota je pre pohyb na burze veľmi dôležitá. Dnes opisovaný Chicago PMI tak môže výslednú hodnotu ISM deň dopredu predpovedať. Môže, ale nemusí. (O indexe ISM píšeme taktiež v našej Rubrike: čo to znamená? )

[/wptabcontent]

[/wptabs]